Nota informativa:

S’emet la present nota a fi d’informar als socis dels treballs de manteniment que cal realitzar en un futur immediat degut al deteriorament de les instal·lacions i que probablement interferiran amb el normal desenvolupament de les nostres activitats esportives durant el període d’execució dels treballs que han de fer empreses externes. Els treballs en qüestió són:

  • Nou quadre elèctric i magnetos tèrmics.
  • Revisió i condicionament de xarxes elèctriques des de nou quadre a diferents punts de consum.
  • Galeria de 25 m: instal·lar drenatge d’aigües pluvials a plataforma sobre zona de blancs, per canalitzar sortida d’aigües fora de la galeria i la seva conducció fins a la xarxa pluvial existent.
  • Galeria de 50 m: revisió i reparació dels porta-blancs de la fossa de la galeria, canviant algun disseny, materials més adequats, substitució d’elements mòbils, guies, politges, marcs de suports de la part superior practicables, etc., amb la finalitat que el seu funcionament sigui operatiu.
  • Condicionament mitjançant nova construcció de la rampa d’accés general a les galeries (baixada costat de la sala d’àrbitres), intentant minimitzar la pendent i facilitar un millor accés.
  • Galeries 10 i 50 m: reforçar les cantonades de les dues galeries amb risc de descalçat dels fonaments existents, col·locant contencions adequades.
  • Revisar i reparar xarxes pluvials des galeria de 25 m i 10 m, fins a canal principal de recollida.
  • Revisar, reparar i canvi de canonada de desguàs, des de l’arqueta de l’escala de 50 m carabina, fins l’arqueta de l’inici de l’escala de 50 m AAHH (substituir tub de DN. 200 per DN 400). Actualment amb cada pluja es col·lapsa i provoca inundacions en galeria de 100 m.
  • Reparar i condicionar el general els diferents accessos a galeries i dependències trencades.

El cost previst dels treballs descrits ascendeix a la quantitat de 30.000 €

El termini d’execució dels treballs és aproximadament de 2 mesos i es començaran el més aviat possible (novembre- desembre). S’intentarà interferir el mínim possible amb les activitats esportives, però inevitablement causaran molèsties i perdudes en general, per això sol·licitem la col·laboració de tots i la màxima comprensió davant les eventualitats que puguin sorgir.

Moltes gràcies a tots.

 

La Junta Directiva