Per motius de reorganització interna de la modalitat “Recorreguts de Tir”, i de la dimissió del seu Delegada, ens veiem obligats a suspendre les tirades, entrenaments-cursos, programats en el nostre calendari fins a nou avís.

Conseqüentment, la Junta Directiva pren aquesta decisió mentre no es disposi d’un nou delegat que es faci càrrec de la gestió, organització, normativa i seguretat establertes per a aquesta modalitat i que condicionen les instal·lacions d’IPSC, les quals estem obligats a complir. Esperem la vostra comprensió i col·laboració per seleccionar al nou delegat.

Octubre 2017

La Junta Directiva

__________________________

Por motivos de reorganización interna de la modalidad “Recorridos de Tiro”, y de la dimisión de su Delegada, nos vemos obligados a suspender las tiradas, entrenos-cursos, programados en nuestro calendario hasta nuevo aviso.

Consecuentemente, la Junta Directiva toma esta decisión mientras no se disponga de un nuevo Delegado que se haga cargo de la gestión, organización, normativa y seguridad establecidas para esta modalidad y que condicionan las instalaciones de IPSC, las cuales estamos obligados a cumplir. Esperamos vuestra comprensión y colaboración para seleccionar al nuevo Delegado.

Octubre 2017

La Junta Directiva