TIR ESPORTIU MATARO

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN I RÈGIM DISCIPLINARI

Revisió 3 / Desembre 2016

 

TÍTOL PRELIMINAR

 

Aquest reglament pretén ser l’instrument que estableixi les normes més essencials de funcionament del TIR ESPORTIU MATARÓ.

Tots i cadascun dels socis contribueixen a donar cos i forma a l’entitat, li proporcionen els recursos humans i materials per desenvolupar-se esportivament i socialment i interactuen i conviuen dins i fora de les instal·lacions.

Aquesta convivència fa que s’hagin d’establir unes normes de conducta essencials que la facin possible. Malgrat que per la seva obvietat es compleixen cal però, posar-les en coneixement de tothom. Al mateix temps, és preceptiu informar de les conseqüències que pot tenir el trencament d’aquestes normes de convivència i de les actuacions disciplinàries que es poden emprendre.

Així doncs, en els articles que segueixen a continuació, es detalla els drets, deures i obligacions dels socis i usuaris envers l’entitat, es determina les normes d’ús de les  instal·lacions i del material i s’estableix el règim disciplinari que serà d’aplicació als socis i usuaris del TIR ESPORTIU MATARÓ.

 

Per altra banda, aquest reglament pretén ordenar amb principis essencials, el funcionament dels diferents òrgans de representació de les seccions  que no s’especifiquen en els estatuts.

 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

 

Article 1.

La finalitat del Reglament de Règim Intern és regular els drets i obligacions de totes les persones que es puguin trobar dins de les instal·lacions del TIR ESPORTIU MATARÓ o fora d’elles en representació de l’entitat, d’acord amb els Estatuts vigents del  Club i de les normes de caràcter superior que regulin les activitats esportives i no esportives.

 

Article 2.

Les llacunes o ambigüitats d’interpretació que es puguin produir, hauran de ser solucionades per la Junta Directiva mitjançant Acords de Junta.

 

Article 3.

La condició de soci, així com la d’usuari, implica l’acceptació i compliment del Reglament de Règim Intern i Règim Disciplinari. El desconeixement d’aquest per part dels socis i usuaris no els eximirà del seu compliment.

 

 

Article 4. Soci.

Tindrà la condició de soci aquella persona que compleixi les condicions que estableixen els Estatuts del Club.

 • El soci tindrà el dret d’usar totes les instal·lacions del Club.
 • La Junta Directiva establirà una sèrie d’horaris d’ús de les instal·lacions per tal de fer compatible aquest ús amb la celebració de les diferents activitats que es desenvolupin.
 • El soci té l’obligació ineludible de portar el carnet de soci i la corresponent targeta federativa en un lloc visible per poder-se identificar.

 

Article 5.

Convidat.

Tindrà la condició de convidat aquella persona que, sense ser soci del Club, accedeixi a les instal·lacions en les condicions següents.

 • El convidat té l’obligació d’omplir el llibre de visites per obtenir el carnet de visitant i dur-lo en lloc visible.
 • El convidat no podrà fer ús de les instal·lacions ni practicar cap tipus de modalitat de tir (ARC, AIRE, ARMES DE FOC).
 • El convidat ha de estar acompanyat en tot moment pel soci que l’ha convidat.
 • El soci serà responsable de las accions que el convidat pugi fer.

 

NORMES DE CONDUCTA I D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS.

 

Article 6.

Els socis, usuaris, entrenadors, tècnics i treballadors estaran obligats a:

 

1 – Respectar i utilitzar amb cura les instal·lacions que el Club posa a la seva disposició i mantenir les normes de seguretat, neteja i higiene elementals.

2 – Informar als empleats de les deficiències que es detectin a les instal·lacions a causa del seu ús o que hagin estat provocades, essent, en aquest últim cas, responsable personalment el soci o usuari que provoqui els desperfectes (si es tractés d’un menor d’edat, qui disposi el Codi Civil).

3 – Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis, usuaris, empleats i tècnics del Club.

4 – No destorbar el benestar dels socis i usuaris. Per la qual cosa no es podran utilitzar de manera particular objectes susceptibles de molestar altres usuaris, cridar i realitzar activitats diferents a les practiques habituals de tir.

5 – No entrar amb animals, ni mitjans de locomoció a les instal·lacions sense autorització expressa de la direcció del Club, llevat de les zones habilitades a tal efecte.

6 – No entrar a les instal·lacions del Club en estat ebri o sota l’efecte de drogues psicotròpiques.

7 – No fumar dins del recinte del TIR ESPORTIU MATARÓ excepte a les zones habilitades per tal fi.

 

Article 7.

Els socis que participin en una competició esportiva de qualsevol secció del club i la resta de competidors aliens al club si s’escau, tindran l’obligació de respectar el reglament intern de la secció, així com les ordres dels seus tècnics, entrenadors i arbitres.

 

Article 8.

Amonestacions.

Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta i de les que segueixen, determinarà la immediata amonestació verbal al soci o usuari infractor per part dels empleats del Club.

Si l’infractor persisteix en la seva actitud, se’l convidarà a abandonar les instal·lacions. Per aquest motiu es procedirà a informar de l’incident a la Junta Directiva, que valorarà l’obertura d’un expedient sancionador segons el procediment establert en el Règim Disciplinari (articles 14 al 20).

 

 

NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

 

Article 9.  Galeries de tir amb armes de foc.

 

 1. Les armes amprades per la llicència federativa hauran d’estar sempre dins d’una funda o estoig a tal efecte, tant en el domicili com al llarg del transport als polígons de tir. Aquest transport es realitzarà per el lloc més directe possible.
 2. L’arma en repòs haurà d’estar sempre descarregada, amb la recambra a la vista (mecanisme obert) i amb la boca del canó dirigida cap als blancs, excepte les armes llargues, que hauran d’estar en vertical, recolzades en la seva culata i amb els fermalls oberts. Les d’avantcàrrega, desencebades i sense amartellar.
 3. A l’empunyar un arma per a carregar-la i muntar-la, estarà sempre dirigida a la línea de blancs i mai amb cap dit recolzat a la cua del disparador o gatell, excepte en el moment en que es vagi a efectuar el tret.
 4. Quan d’una arma accionada (disparada) no hagués sortit el tret o es produís qualsevol tipus de interrupció, es realitzaran les correccions i reparacions sense deixar d’APUNTAR A LA LINEA DE BLANCS i, molt menys, amb un cartutx en la recambra.
 5. Les peticiones d’eines a altres companys es realitzaran sense portar l’arma, que romandrà en el lloc de tirador on es va produir la interrupció.
 6. No es transitarà amb les armes a la ma sense estar perfectament obertes i descarregades i només en els espais destinats a la realització de les pràctiques, mai en els llocs d’accés al públic.
 7. Queda totalment prohibit portar armes adossades al cos, ni en fundes a l’efecte, en llocs públics.
 8. No es podrà tocar armes, estris o aparells d’un altre tirador sense la seva prèvia i específica autorització.
 9. Els exercicis de tir es realitzaran exclusivament sobre blancs reglamentaris. Qualsevol altre objecte o element que s’utilitzi com a blanc constituirà una infracció greu.
 10. En benefici dels entrenaments i en evitació d’accidents, no es permetrà la formació de grups en els llocs de tir.
 11. Es prohibeix terminantment el consum de begudes alcohòliques en els llocs de tir.
 12. Les contravencions de les normes seran sancionades conforme al Reglament de Faltes i Sancions de la Federació Catalana de Tir Olímpic.
 13. ES RECORDA L’OBLIGATORIETAT DE ESTAR EN POSESSIÓ DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA VIGENT A TOTS ELS POSEIDORS D’ARMES.

 

 

Article 10.  Revista d’armes.

 

 1. Es recorda l’obligació de passar Revista d’armes en el mes corresponent per a no incórrer en la sanció reglamentaria. Els tiradors que posseeixin en aquest moment la llicència d’armes de Tir Olímpic tipus “F”, amb validesa per a tres anys, passaran la Revista d’armes cada tres anys.
 2. En cas de no fer-ho, hauran de dipositar les seves armes a la Intervenció de la Guarda Civil.
 3. Tots aquells esportistes que, malgrat casos de força major, no hagin desenvolupat al llarg d’un any activitats esportives, perdran la llicencia “F” d’armes, i caldrà que dipositin les seves armes i llicències a la Intervenció d’armes de la Guarda Civil (art. 138-2 del Reglament de Armes).
 4. Per a la renovació de la llicencia “F” tots els tiradors caldrà que sol·licitin, amb la suficient antelació a la data de caducitat de la llicència en vigor a la Federació Catalana de Tir Olímpic a través del seu Club, un certificat d’activitats realitzades al llarg dels últims tres anys de validesa de la llicència “F”, caldrà també  presentar les llicències esportives de tirador dels últims dos anys.
 5. En cas de no estar en possessió de les mateixes, caldrà que les aboni en la seva totalitat, salvat que demostri justificadament que li foren expedides en el seu moment. IMPRESCINDIBLE.

 

 

Article 11.  Galeries i recorreguts de tir amb arc.

 

1-                                   La galeria i els recorreguts de tir amb arc només poden ser utilitzats per:

Els socis que disposin de la llicència vigent de la Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA).

Els no socis que estiguin fent un curs d’iniciació o tecnificació, disposin de la llicència corresponent per fer l’activitat, i que estiguin acompanyats per un tècnic de la FCTA que sigui soci del Tir Esportiu Mataró.

Els no socis que han abonat el ticket d’entrada i fan ús de les instal·lacions d’Arc en companyia del soci que els ha convidat.

Els participants (socis i no socis) inscrits en competicions d’Arc organitzades pel Tir Esportiu Mataró i que disposin de la llicència vigent de la Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA).

 • Els arquers hauran de portar en lloc visible la llicència federativa.
 • Els arquers estan obligats a marcar totes les seves fletxes amb el seu nom o inicials i el club al que pertanyen.
 • Els tirs es faran des de les piquetes col·locades a tal efecte i sempre sobre la diana corresponent.
 • Sempre s’ha d’obrir l’arc amb la fletxa encarada a la diana a la que es vol tirar. S’ha d’evitar l’obertura de l’arc en bandera, o de dalt a baix, intentant evitar l’obertura de l’arc en un angle que, en cas de deixada involuntària, pogués ocasionar una trajectòria incontrolada de fletxa.
 • Esta prohibit invertir el sentit i també sortir del circuit o camí marcat. Cal respectar qualsevol senyal o indicació que es trobi.
 • En cas de recerca de fletxes perdudes, s’haurà de deixar un arc recolzat sobre la diana com indicació d’espera per als arquers que puguin venir al darrera.
 • Esta prohibit fumar fora de les zones habilitades per aquest fi.
 • Està prohibit, dins del recorregut, la utilització de roba mimetitzada a la part superior del cos. És recomanable la de colors vius.
 • Els arquers hauran de recollir del terreny totes les fletxes que es trenquin en la pràctica del tir.
 • Els arquers estan obligats a mantenir el circuit net de qualsevol tipus de deixalla que puguin generar.
 • Esta prohibida la utilització de fletxes amb punta de caça, tant a la galeria com als recorreguts.
 • Queda prohibida la utilització de les ballestes en totes les instal·lacions.
 • Esta prohibit tirar sobre qualsevol animal viu, així com malmetre la natura.
 • L’arquer serà responsable de tot el que pugui succeir per el incompliment de qualsevol dels punts aquí esmentats.
 • Les contravencions de les normes seran sancionades conforme al Reglament de Faltes i Sancions de la Federació Catalana de Tir amb Arc.

 

 

ÒRGANS DE GOBERN, REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

Article 12.

A més a més de l’Assemblea General i de la Junta Directiva el Tir Esportiu Mataró podrà comptar amb una Comissió Esportiva, integrada pels membres de l’esmentada Junta que designi el President del club.

 

Article 13.

 

Són competències de la Comissió Esportiva:

 

 1. Confeccionar el calendari esportiu anual del club.
 2. Controlar el compliment de les normes establertes per a l’execució d’aquest calendari i resoldre les qüestions que derivin d’aquest mateix.
 3. Cuidar de tota la gestió esportiva del club, tant de les proves que se celebrin en les seves instal·lacions com en altres.
 4. Anomenar els delegats que cregui convenients per a desenvolupar les seves tasques.
 5. Proposar a la Junta Directiva aquelles millores que consideri necessàries per la bona marxa de les activitats esportives i mantenir informada a la mateixa de totes les seves activitats.
 6. Qualsevol altre competència que, dins de les seves funcions, li delegui la Junta Directiva.

 

 

RÈGIM DISCIPLINARI

 

Article 14.

Les infraccions a la conducta esportiva en general es classifiquen en: lleus, greus i molt greus.

 

Article 15.

 

15.1.  Es consideren infraccions lleus:

 1. Desatendre les qüestions de la seva competència per part dels Delegats de la Comissió Esportiva.
 2. Faltar injustificadament a les convocatòries efectuades per qualsevol dels membres de la Junta Directiva.
 3. La declaració de dades falses en els documents aportats pels socis.
 4. Les desatencions, insults o ofenses lleus, per motius relacionats o no amb l’esport, a altres socis o persones presents.
 5. La negativa a identificar-se a petició de qualsevol membre de la Junta Directiva o personal del club.
 6. La inscripció en nom del club a competicions alienes sense la deguda autorització de la Junta Directiva.
 7. La penalització tres o més vegades, conforme al que es disposa als Reglaments de la I.S.S.F, en proves, i competicions en el transcurs d’un any, sempre que siguin intencionades.
 8. La falta d’higiene i la poca cura en l’ús dels locals socials o instal·lacions del Tir Esportiu Mataró.
 9. La lleugera incorrecció amb altres socis.
 10. Les observacions formulades a jutges o àrbitres, tècnics i directius en l’execució de les seves funcions, de manera que signifiqui una lleugera incorrecció.
 11. L’actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes dels jutges o àrbitres, tècnics o directius, en l’exercici de les seves funcions.
 12. El compliment de les normes esportives per negligència.

 

15.2.  Es consideren infraccions greus:

 1. L’acumulació de tres o més faltes lleus en un període de dotze mesos naturals.
 2. L’incompliment de la sanció imposada per la realització d’una falta lleu o greu.
 3. La desatenció de les qüestions de la seva competència per part de qualsevol membre de la Junta Directiva.
 4. La greu desatenció, calumnia, insults o ofenses, per motius relacionats o no amb l’esport, contra qualsevol soci o persona present relacionada amb el club.
 5. Actes notoris i públics que atempten a la dignitat i al bon comportament esportiu.
 6. La presència en estat d’embriagament a les instal·lacions del club.
 7. Qualsevol acte realitzat per un soci que representi aprofitament d’instal·lacions o efectes del Tir Esportiu Mataró, que li proporcioni un benefici econòmic personal o un privilegi davant la resta de socis del club.
 8. La inscripció a competicions oficials en nom del club quan hi ha denegació de permís per part de la Junta Directiva.
 9. L’execució d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o funció esportiva desenvolupada.
 10. Les agressions, insults o ofenses a jutges o àrbitres, tècnics, tiradors, directius, o qualsevol autoritat esportiva, si comporten una gravetat menor, atenent al seu resultat.
 11. Les conductes que alteren el desenvolupament normal d’una competició.
 12. L’incompliment de les ordres i instruccions dels jutges o àrbitres, tècnics, directius i de qualsevol autoritat esportiva.
 13. L’actitud passiva en la prevenció del dopatge, la violència en l’esport i el descobriment de la identitat dels responsables d’actes violents.

 

15.3.  Es consideren infraccions molt greus:

 1. Els abusos d’autoritat.
 2. L’acumulació de tres o més faltes greus en un període de dotze mesos naturals.
 3. L’incompliment de la sanció imposada per la realització d’una falta greu o molt greu.
 4. Els comportaments antiesportius, les intimidacions, coaccions i agressions a tiradors, jutges o àrbitres tècnics, directius i  a qualsevol autoritat esportiva, si com a conseqüència dels mateixos es causen danys o riscos greus a les persones i als béns.
 5. Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’una competició o que obliguin a la seva suspensió temporal o definitiva.
 6. L’adopció a les instal·lacions del club, o en un altre club en el qual l’infractor assisteixi en representació del Tir Esportiu Mataró, d’actituds contraries a la deguda correcció i la bona convivència.
 7. Tota manifestació publica, a través de qualsevol medi de difusió, en el que s’atempta greument a l’ètica esportiva, el bon nom del club o la pràctica de l’esport del tir.
 8. Els actes, manifestacions i qualsevol tipus de conducte que, directa o indirectament, inciti la violència.
 9. La introducció i exhibició, al recinte del club, de pancartes, símbols, emblemes o banderes que incitin la violència.
 10. La promoció, incitació o consum de substàncies o mètodes prohibits en l’esport, designats a augmentar artificialment la capacitat física de l’esportista, així com la negativa a sotmetre’s als controls exigits pels òrgans i persones competents, o qualsevol acció que impedeixi o pertorbi la correcta realització de tals controls.
 11. Les actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o acord, el resultat d’una competició.
 12. Els actes dirigits a predeterminar o alterar el resultat de les eleccions dels càrrecs de direcció del club, així com els actes que impedeixin o pertorbin el normal desenvolupament dels processos electorals.
 13. La comissió dolorosa per part del soci o de qualsevol persona que l’acompanyi d’actes que danyin les instal·lacions, el mobiliari, els equipaments esportius o qualsevol propietat del club que posi en perill la seguretat de les persones.
 14. No respectar les normes de seguretat en l’ús de les armes, exhibir o manipular aquestes fora dels llocs establerts per a tal.
 15. La utilització incorrecta dels fons del club o les subvencions, crèdits o avals que el mateix pugui percebre de qualsevol organisme públic o privat.
 16. L’incompliment de qualsevol obligació imposada pels Estatuts o per aquest Reglament, quan d’aquest se’n deriven danys morals o materials greus per a les persones a les que faci referència o perjudiquin el bon nom o activitats del club.
 17. La desobediència manifesta de les ordres i les institucions emanades de la Junta Directiva, dels juntes, tècnics i de qualsevol autoritat esportiva.
 18. L’incompliment de les resolucions fermes del Tribunal Català de l’Esport.

 

Article 16.

 

16.1. Les circumstàncies que agreugin la responsabilitat són:

 1. La reincidència.
 2. La reiteració.
 3. El preu.
 4. El perjudici econòmic ocasionat.

 

16.2. Són circumstàncies atenuants:

 1. El penediment espontani.
 2. La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció.

 

Article 17.

 • Les infraccions prescriuen als sis mesos, a l’any o als tres anys d’haver-les comès, segons es tracti d’infraccions lleus, greus o molt greus, començant a comptar el termini de prescripció a partir del dia següent d’haver-la comès.
 • Les sancions prescriuen a l’any, als dos anys o als tres anys, segons corresponguin a infraccions lleus, greus o molt greus, començant a comptar el termini de prescripció des del dia següent a aquell en que hagi adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció, o des de que es trenqui el seu compliment, si aquest ja hagués començat.

 

Article 18.

La responsabilitat disciplinària s’extingeix:

 1. Pel compliment de la sanció.
 2. Per la prescripció de la infracció o de la sanció.
 3. Per defunció de l’inculpat.
 4. Per dissolució del club.
 5. Per aixecament de la sanció.
 6. Per la pèrdua de condició de soci, esportista, jutge o àrbitre, tècnic i directiu del club.

 

En el supòsit previst a l’apartat f) d’aquest article, si la pèrdua de condició els produeix de manera voluntària, l’extinció  de la responsabilitat disciplinària té únicament efectes suspensius, si el que està subjecte a procediment disciplinari en tràmit o ha sigut sancionat recupera en qualsevol modalitat esportiva, dins del termini de tres anys, la condició en que estava vinculat a la mateixa. En aquest supòsit, el temps de suspensió de la responsabilitat no es computa a efectes de la prescripció d’infraccions, ni de les sancions.

 

Article 19.

 

 • Pel fet de cometre les infraccions enumerades a l’Article 15.3 (Infraccions molt greus) d’aquest Reglament, la Junta Directiva podrà sancionar a l’infractor amb l’expulsió del club i la pèrdua de tots els drets i quotes satisfetes, o amb la suspensió de tots els drets de soci per un període no inferior a un any ni superior a tres. En qualsevol cas serà necessària la instrucció d’un expedient disciplinari, en que serà preceptiva l’audiència de l’interessat.
 • Pel fet de cometre les infraccions enumerades a l’Article 15.2 (Infraccions greus) d’aquest Reglament, la Junta Directiva podrà sancionar a l’infractor amb la prohibició de participar a proves i/o competicions durant un període de temps comprès entre un i dotze mesos. A discreció de la mateixa, la sanció serà publicada en el tauló d’anuncis del Tir Esportiu Mataró. En qualsevol cas serà necessària la instrucció d’un expedient disciplinari, en el que serà perceptiva l’audiència de l’interessat.
 • Pel fet de cometre les infraccions enumerades a l’Article 15.1 (Infraccions lleus) d’aquest Reglament, la Junta Directiva podrà sancionar a l’infractor amb una amonestació verbal o escrita, que podrà ser pública o privada, i fer-la constar en la seva fitxa personal.

 

Article 20.

Les decisions definitives acordades per la Junta Directiva sobre sancions per les infraccions previstes en aquest Reglament, són recurribles davant el comitè d’apel·lació de les Federacions Catalanes de Tir Olímpic i de Tir amb Arc, en un termini màxim de deu dies hàbils següents al de la notificació de l’acte impugnable.

 

Article 21.

 

Procediment Sancionador:

 

 • El procediment sancionador podrà iniciar-se tant d’ofici a iniciativa de la Junta Directiva o de la Comissió Esportiva en la que aquesta hagués delegat, com a instància d’aquestes per denúncia de qualsevol associat.

 

 • En ambdós casos s’incoarà d’immediat un expedient que durà com a capçalera l’informe de la Junta Directiva o de la Comissió Esportiva en la qual aquesta hagués delegat si s’hagués iniciat d’ofici, o la denúncia per escrit si s’hagués iniciat a instància d’aquestes.

 

 • La Junta Directiva o la Comissió Esportiva, que farà les seves funcions, nomenarà d’entre alguns components algun instructor que dirigirà les seves actuacions.

 

 • L’instructor comunicarà per escrit al presumpte infractor, en un termini d’una setmana, els càrrecs formulats contra ell mateix, qui en un altre mateix termini d’una setmana, podrà formular per escrit les al·legacions d’exculpació que cregui convenients, amb expressió dels mitjans de prova per a la seva demostració.

 

 • Presentat l’escrit d’exculpació o transcorregut el termini sense que sigui presentat, l’instructor practicarà les proves que el proposin i les que l’ofici estimi oportú practicar, per tal d’esbrinar els fets en el termini màxim de quinze dies, transcorregut el qual es formularà i elevarà a la Junta Directiva o a la Comissió Esportiva que farà les seves funcions, la proposta de resolució que cregui adequada.

 

 • La Junta Directiva, o l’òrgan en la qual aquesta hagués delegat, resoldrà en la primera reunió que celebrin i dictaran l’oportuna resolució definitiva, la qual serà inapel·lable dins dels organismes del Club i es notificarà immediatament a l’afectat. Si la resolució fos sancionadora, els seus afectes s’aplicaran de manera immediata seguint el que s’estableix als articles 17 i 19.

 

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 22.

La Junta Directiva podrà, per mitjà de circulars, dictar normes relatives a les competències de la Comissió Esportiva, dels Vocals de Junta i dels Delegats de les diferents modalitats, que es faran públiques per coneixement dels socis.

 

Article 23.

Els socis podran dirigir les seves queixes o reclamacions al President de la Junta Directiva, bé a través de la “Bústia de Suggeriments” o a través de la Secretaria del club, podent exigir, en aquest últim cas, un justificant de rebut en una còpia de l’escrit presentat. Si transcorregut un mes a comptar des de la data de presentació del seu escrit de queixa reclamació, aquesta no fos atesa o considerés que la resolució no és satisfactòria, dins dels quinze dies següents a la finalització de l’esmentat termini o de notificació de la resolució de la Junta Directiva, l’interessat podrà dirigir la seva queixa o reclamació al President de la Federació Catalana de Tir Olímpic o al President de la Federació Catalana de Tir amb Arc, comunicant el seu recurs simultàniament a la Junta Directiva del club.

 

Article 24.

Per a la interpretació i aplicació d’aquest Reglament i en tot aquell que es trobi regulat en el mateix, es tindrà en compte el que es dicta als Estatuts del Tir Esportiu Mataró i les disposicions de rang superior vigents en cada moment .

El present Reglament de Règim Interior ha estat aprovat per l’Assemblea General, celebrada als efectes el dia 4 de febrer del 2017, i tindrà plena vigència a partir del dia següent a la celebració de la mateixa.