HORARIS I NORMES DE SEGURETAT I DE COMPETICIÓ

GENERAL
· És obligatori portar el carnet de soci visible.
· L’esportista haurà de manipular en tot moment la seva arma de foc com si estigués carregada, encara que no ho estigui.
· Les armes de foc hauran d’anar sempre en funda o maletí, descarregades i sense el carregador posat.
· No es podran portar armes de foc en cinturons, ronyoneres, etc.

GALERIES ARMES DE FOC
·
Les armes es manipularan una vegada que l’àrbitre o responsable de galeria doni l’autorització.
· Les armes s’extrauran i guardaran en la seva funda o maletí de transport únicament sobre la taula del lloc de tir.
· Les armes que no estiguin en mans del tirador sempre estaran descarregades, obertes i amb senyalització en recambra. Lògicament apuntant cap als blancs.
· Únicament es podrà disparar des dels llocs de tir.
· És obligatori l’ús de protectors auditius i ulleres de seguretat.
· Els tiradors de F-Class i Bench Rest, tenen l’obligació de posar protectors a les bases de la torreta per no danyar la fusta.
· Queda prohibit fumar i qualsevol consum de beguda alcohòlica.
· En el cas d’entrenaments (sense àrbitre) els tiradors verificaran i actuaran de la següent manera:

Sortida del lloc de tir (a la zona de foc, ja sigui per canvis de blanc, verificació de la instal·lació…):
· S’alertarà a la resta de tiradors de la intenció de sortir.
· Es verificarà que tots els tiradors tenen les armes descarregades i amb senyalització d’arma descarregada en recambra.
· Una vegada verificats els punts anteriors, es donarà la veu de sortida.
· No es manipularà cap arma.
· Els esportistes han d’estar fora del lloc de tir.

Ordre de tret:
·
S’assegurarà que no existeixi personal en l’exterior dels llocs de tir (a la zona de foc).
· S’assegurarà que tot el personal de la galeria disposa i utilitza les mesures de protecció auditives.
· Una vegada verificats els punts anteriors, es donarà la veu de tret.
· Aquesta relació de normes de seguretat d’obligat compliment per a tots els usuaris de les galeries d’armes de foc del club, ho és a títol merament enunciatiu pel que no exclou el compliment de totes aquelles que no estiguin expressament relacionades i que puguin imposar les lleis o el sentit comú.
· El desconeixement de la Llei no és excusa vàlida per al seu incompliment, per la qual cosa tot titular de llicència d’armes té l’obligació de conèixer i aplicar la normativa de · seguretat que regeix les mateixes.
· L’incompliment de les normes de seguretat pot arribar a suposar la suspensió de la condició de soci i fins a la seva expulsió en els supòsits més greus i posada en coneixement de l’autoritat competent.

TIRADES INSCRIPCIONS
·
Horari: Com a norma general serà de 08:45h fins a les 09:15h.
· El tiratge començarà a les 09.30h.
· Les inscripcions d’Armes Històriques serà a les 9:30h i el tiratge començarà a les 10:00h.
· S’haurà d’aportar carnet de soci, llicència federativa de l’any en curs i permís d’armes.
· Les inscripcions (normalitzades en format del club) podran ser emplenades i aportades pel tirador.

SORTEIG LLOCS DE TIR
· Una vegada finalitzat el temps d’inscripció, es realitzarà el sorteig dels llocs de tir de totes les tandes, procedint de la següent manera:
· L’àrbitre barrejarà convenientment totes les inscripcions.
· Per estricte ordre d’extracció, s’assignaran els llocs de tir de la primera tanda, a continuació s’assignaran els llocs de les següents tandes en el cas que n’hi hagués.
· En el cas que algun tirador tingui necessitat de la utilització del fossat, es resituarà aquesta posició dins de la seva tanda, en cap cas aquests llocs estaran preassignats al sorteig.
· Serà potestat de l’àrbitre la inscripció de tiradors fora de l’horari d’inscripció. Si se’ls consent, aquests ocuparan el lloc immediat lliure en l’última tanda sortejada.
· En el cas que dos socis estiguin d’acord a intercanviar els seus llocs o tandes, es pot procedir sempre que no hagi començat el tiratge.

CONTROL DOCUMENTAL
· S’efectuarà en el lloc de tir.

COMPETICIÓ
· S’haurà de guardar silenci durant la competició.
· Les fallades es comunicaran a l’àrbitre amb la mà lliure aixecada i sense deixar l’arma.
· Únicament es permetrà una fallada per tirador i competició, comptabilitzant la resta com zeros.
· Les fallades que l’àrbitre consideri justificades es repetiran.
· Les puntuacions s’exposaran una vegada finalitzada la competició, el tirador disposarà de 15 minuts per exercir el seu dret a reclamar.

GALERIES D’AIRE
· Les armes que no estiguin en mans del tirador sempre estaran descarregades, obertes i amb senyalització en recambra. Lògicament apuntant cap als blancs.
· Únicament es podrà disparar des dels llocs de tir.
· Queda prohibit fumar i qualsevol consum de beguda alcohòlica.
· En el cas d’entrenaments (sense àrbitre) els tiradors verificaran i actuaran de la següent manera:
· En el cas de necessitat d’entrada a la zona de foc (recollida d’algun objecte que hagi pogut caure, verificació de la instal·lació…) els tiradors verificaran i actuaran de la següent manera:
S’alertarà a la resta de tiradors de la intenció de sortir.
– Es verificarà que tots els tiradors tenen les armes descarregades i amb senyalització d’arma descarregada.
– Una vegada verificats els punts anteriors, es donarà la veu de sortida.
– No es manipularà cap arma.
· Aquesta relació de normes de seguretat d’obligat compliment per a tots els usuaris de les galeries d’armes d’aire del club, ho és a títol merament enunciatiu pel que no exclou el compliment de totes aquelles que no estiguin expressament relacionades i que puguin imposar les lleis o el sentit comú.
· El desconeixement de la Llei no és excusa vàlida per al seu incompliment, per la qual cosa tot titular de llicència d’armes té l’obligació de conèixer i aplicar la normativa de seguretat que regeix les mateixes.
· L’incompliment de les normes de seguretat pot arribar a suposar la suspensió de la condició de soci i fins a la seva expulsió en els supòsits més greus i posada en coneixement de l’autoritat competent.

TIRADES INSCRIPCIONS
· Horari: Com a norma general serà de 08:45h fins a les 09:15h.
· El tiratge començarà a les 09.30h.
· S’haurà d’aportar carnet de soci i llicència federativa de l’any en curs.
· Les inscripcions (normalitzades en format del club) podran ser emplenades i aportades pel tirador.

SORTEIG LLOCS DE TIR
· Una vegada finalitzat el temps d’inscripció, es realitzarà el sorteig dels llocs de tir de totes les tandes, procedint de la següent manera:
· L’àrbitre barrejarà convenientment totes les inscripcions.
· Per estricte ordre d’extracció, s’assignaran els llocs de tir de la primera tanda, a continuació s’assignaran els llocs de les següents tandes en el cas que les hi hagués.
· Serà potestat de l’àrbitre la inscripció de tiradors fora de l’horari d’inscripció. Si se’ls consent, aquests ocuparan el lloc immediat lliure en l’última tanda sortejada.
· En el cas que dos socis estiguin d’acord a intercanviar els seus llocs o tandes, es pot procedir sempre que no hagi començat el tiratge.

CONTROL DOCUMENTAL
· S’efectuarà en el lloc de tir.

COMPETICIÓ
· S’haurà de guardar silenci durant la competició.
· Les puntuacions s’exposaran una vegada finalitzada la competició, el tirador disposarà de 15 minuts per exercir el seu dret a reclamar.

GALERIES ARMES HISTÒRIQUES I TIR Al PLAT

· Està prohibit fumar en el camp de tir o dins dels tres metres de la línia de tir i a les zones de càrrega dels camps oberts.
· L’ús de protecció auditiva dels tiradors, els àrbitres de pista i espectadors és obligatòria.
· L’ús d’ulleres de tir o protecció per als ulls dels competidors és obligatori.
· Les armes de foc només podran cremar pistons o iniciar cassoletes apuntant-les cap als blancs.
· En el cas d’una fallada d’encès el competidor està obligat a mantenir l’arma de foc apuntant cap al blanc almenys durant 10 segons. L’arma de foc haurà de, a tot moment, estar apuntant al blanc i mai tornar-se cap a un altre competidor o espectador.
· És obligatori segellar les recambres dels revòlvers amb greix després de carregar els projectils.

Mosquetes
· Durant la càrrega, l’extrem encès de la metxa es mantindrà en un contenidor segur.
· Quan es dispara, la metxa ha d’estar assegurada perquè no voli amb el tret.
· Si un tret falla, el competidor mantindrà l’arma dirigida al blanc almenys 10 segons.
· La pólvora d’encebament ha d’estar a tot moment coberta o protegida de les espurnes.

Pólvora
·
Solament es podrà utilitzar pólvora feta de fàbrica.
· Tots els substituts de pólvora negra estan estrictament prohibits.
· Pólvora a orri no es permet en el lloc de tir.
· Solament s’acceptaran les càrregues de pólvora en flascons premesurats.
·
La pólvora no es col·locarà en la llum solar directa.

Càpsules fulminants i pólvora d’encebament
· Els pistons de percussió estaran protegits de la ignició accidental per la calor o espurnes.
· Solament una quantitat nominal es considera normal per què estigui en el lloc de tir.
· Els recipients que contenen els pistons es mantindran tancats o coberts en disparar.
· Durant una competició la pólvora d’encebament es mantindrà en un recipient inferior o igual a 16.2 grams.
· La pólvora d’encebament haurà d’estar coberta i protegida de la ignició accidental per la calor o espurnes.

Específic per tir al plat
· La càrrega solament pot dur-se a terme en les taules de càrrega.
· Quan es vagi d’una taula de càrrega als llocs i viceversa, els tiradors hauran de portar les seves armes de foc apuntant cap amunt amb la boca de foc per sobre dels seus caps.
· El fulminant o l’encebament solament es pot realitzar en el lloc de tir, amb el canó apuntant en direcció cap al llança-plats.
· Les armes solament s´amartellaran en el lloc de tir i quan estiguin llistes per disparar.
· Quan no s’usin, les armes es mantindran en els bastidors i no podran ser tocades sense permís del propietari.

ARC

Esplanada de Tir amb Arc

· Sempre cal comprovar que no hi ha ningú davant de la línia de tir abans de començar la pràctica.
· És obligatori obrir l’arc en direcció a les dianes.
· Es preguntarà a la resta d´arquers si han finalitzat per tal d’anar tots a buscar les fletxes, així com comprovar que tots han tornat abans de retornar la pràctica.
· Els menors de 14 anys han d’estar acompanyats.

Recorreguts de Tir Amb Arc

· Els recorreguts hauran de realitzar-se de la diana 1 en endavant, sempre seguint la senyalització del recorregut, MAI es podrà retrocedir, ni sortir-se del camí marcat.
· En cas de pèrdua de fletxes, es deixaran els arcs recolzats en la diana per senyalitzar que s’estan buscant fletxes.
· Queda prohibit l’ús de puntes de caça en els recorreguts.
· Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats per un adult.