CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSISIONS GENERALS

Article 1.

El club TIR ESPORTIU MATARÓ (T.E.M), constituït en data 17 de març de 1967, com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit iniciant les seves activitats en el moment de la seva constitució.

 

Article 2.

El domicili social s’estableix a la localitat de Mataró, carrer Ronda Camí de la Geganta, núm. 1, entresol 3ª, Codi Postal 08302, amb el núm. de telèfon 93 7990053, amb el número de fax 93 7990053 i amb l’adreça de correu electrònic; info@eltem.es.

En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

 

Article 3.

El club TIR ESPORTIU MATARÓ (T.E.M), té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: el tir olímpic i esportiu com modalitat esportiva principal, tir amb arc en les modalitats de aire lliure, bosc i camp.

La Junta Directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’assemblea general.

En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

 

Article 4.

L’àmbit principal d’actuació radica a Catalunya, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

 

Article 5.

L’entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentaries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també, pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per

l`assemblea  general.

 

CAPÍTOL SEGON: DE LES SÒCIES I DELS SOCIS.

 

Article 6.

 1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de18 anys

que han sol·licitat l’admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.

 1. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:
  1. Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer contar les seves dades personals.
  2. Acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.
 2. Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant

les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i

deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de

Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

 

 1. Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:
  1. Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
  2. Ser elector/a elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat, d’acord amb aquests estatuts.
  3. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
  4. Impugnar els acords de l’assemblea general i de la junta directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.
  5. Les persones associades tenen dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:
  6. i) Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre

de altes i baixes i de l’estat de comptes, per la qual cosa poden consultar els

llibres de l’associació.

 1. ii) Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l’assemblea i amb

antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n

informació verbal durant la reunió.

iii)  Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern,

si n’hi ha.

 1. Són obligacions dels socis i sòcies de ple dret:
  1. Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els

òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.

 1. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptades vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
 2. Contribuir al compliment de las activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
 3. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.
 1. La condició de soci o sòcia es perd:
  1. Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva.
  2. Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient disciplinari.
  3. Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia.

 

CAPÌTOL TERCER: ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I D´ADMINISTRACIÓ

 

Article 7

Els òrgans de govern, gestió i representació són:

 1. L’assemblea general.
 2. La junta directiva.

 

Article 8

 1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants

per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva.

 1. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la

condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

 1. L’assemblea general té competència especial en les matèries següents:
  1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, liquidació de l’exercici vençut i

pressupost per a l’exercici econòmic següent:

 1. La convocatòria d’eleccions per a proveir els càrrecs de la junta directiva.
 2. Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d’entrada i les quotes extraordinàries o derrames.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar d’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l´associació.
 1. L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.

 

 

 

 1. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir , com a mínim, un cop l’any dins dels 6 primers mesos de l’exercici econòmic per aprovar, si escau, les matèries citades en l’apartat a) del punt 3 d’aquest article.
 2. L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:
  1. Si la junta directiva ho considera convenient.
  2. Si ho sol·licita un 10% dels associats. En aquest supòsit l’assemblea s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 9

 1. L’assemblea és convocada per acord de la junta directiva, mitjançant una convocatòria que ha

de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

 1. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió,

individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci i sòcia de ple dret que

integrin l’assemblea.

 1. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’entitat. Si no

hi és, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o,

en el seu defecte, el o la membre de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària

qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 1. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el

president o presidenta, amb un extracte de las deliberacions, el text dels acords adoptats, el

resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

 1. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a

fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra

documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social de l’entitat.

 

Article 10

 1. L´Assemblea General es constitueix vàlidament sigui qui sigui el nombre de socis i sòcies de

ple dret integrants d’aquesta.

 1. El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden sol·licitar a la junta

directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tracta. En el cas que ja s’hagi

convocat l´Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de

la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir.

 1. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat

que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria

d’una nova assemblea general.

 

Article 11

 1. Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea han d’acreditar-se mitjançant un

document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i els hi

correspòn un vot a cada membre.

 1. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis o sòcies presents, llevat d’aquelles

qüestions per les quals aquests estatuts estableixin una majoria qualificada.

 

Article 12

 1. La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes

estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de

l’assemblea general.

 1. La junta directiva està formada per un nombre mínim de 3 membres.
 2. Els càrrecs de la junta directiva són el de president o presidenta, el secretari i el tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de la junta directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern.
 3. L’adscripció dels càrrecs de la junta directiva s’ha de fer entre les sòcies i socis que la integrin, segons decisió del/de la president/a.
 4. Els i les membres de la junta directiva tenen un mandat de 6 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals..
 5. A cada persona membre de la junta directiva li es d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent.

 

 

Article 13

 1. El president o presidenta té la representació legal de la entitat i en presideix els òrgans de

l’entitat.

 1. El vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes substituiràn al president o presidenta, per ordre de grau, en cas d’absència, vacant o malaltia.
 2. El secretari o secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin a la marxa administrativa de l’entitat i portar el llibre de registre de socis i sòcies i el llibre d’actes.
 3. El tresorer o tresorera es la persona depositària de l’entitat, li correspòn signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense prejudici de les competències que puguin correspondre al president o presidenta i al secretari o secretaria de l’entitat.

 

Article 14

 1. La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta, amb una antelació mínima de

2 dies al previst per a la reunió i, com a mínim, s’ha de realitzar una reunió per trimestre.

Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels  membres que la

componen.

 1. Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple de les persones membres

presents. En cas d’empat el vot de qui presideix és diriment.

 1. Correspon al secretari o secretària estendre acta de les reunions de la junta directiva.
 2. És competència de la junta directiva, de manera especial:
 3. a) L’admissió, suspensió,o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.
 4. b) La convocatòria de les assemblees.
 5. c) La presentació a l’assemblea general de l’informa o la memòria sobre les activitats de

l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i

el pressupost i la programació per a l’exercici següent.

 

Article 15

 1.  Les persones que han de composar la junta directiva han de ser elegides, en reunió d’assemblea

general, per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.

 1. Si durant el termini per el que va ser nomenat el President es produís alguna vacant en els membres de la Junta per qualsevol causa, el President proposarà a la Junta la persona que hagi d’ocupar el citat càrrec fins la propera Assemblea General qui haurà de ratificar el nomenament.
 2.  Són electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret, d’acord amb el previst a l’article 8.2.

 

 

Article 16

 1. La convocatòria d’eleccions correspon a l’assemblea general.
 2. A l’efecte d’iniciar un procediment electoral, la junta directiva convocarà una assemblea

general on s’han d’acordar, com a mínim, les qüestions següents:

 1. Convocatòria d’eleccions per a elegir els membres de la junta directiva.
 2. Designació per sorteig entre els membres assistents de les persones que han de composar la junta electoral.
 3. Període en el que el cens electoral serà d’accés públic per als socis i sòcies de ple dret, a l’efecte de permetre la presentació de reclamacions als efectes d’esmena.
 4. Dia de la reunió de l’assemblea general on es procedirà a dur a terme l’acte de votacions.

 

Article 17

 1. La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en

l’àmbit electoral i estarà formada per 3 membres, un dels quals en serà president o presidenta i

un altre secretari o secretaria.

 1. Ha de resoldre les qüestions que puguin sortir en el procés electoral de l’entitat dins els 2 dies

hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret que

l’hagin plantejat.

 1. Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de 3 dies hàbils següents al de notificació

objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè

no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant de:

 1. El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport

principal de l’entitat si practica esport federal i està afiliada.

 1. El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada a

cap federació esportiva catalana.

 

 

 

 

Article 18

El cessament de les persones que composen la junta directiva es produeix, si és cas, per les causes següents:

 1. Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.
 2. Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l’entitat.
 3. Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
 4. Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
 5. Aprovació d’un vot de censura.
 6. Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit.

 

Article 19

La suspensió del mandat de les persones que composen la junta directiva es produeix per les causes següents:

 1. Sol·licitud de l’interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho

justifiquen i ho aprovi la junta.

 1. Suspensió de la condició de soci o sòcia.
 2. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a una persona que en sigui component, si així ho acorda la junta directiva.
 3. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

 

Article 20

 1. En cas de vacant per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o suspensió de

president o presidenta, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o els

vicepresidents o vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que

composen la Junta.

 1. Les vacants per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió de les

persones que composen la junta directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’assemblea

general que tingui lloc a l’entitat. Mentrestant, per acord de la junta directiva es pot ocupar

provisionalment el càrrec vacant per un soci o sòcia de ple dret de l’entitat.

 

Article 21

 1. Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l’entitat, la totalitat de la

junta, o qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar un mínim d’un 15% dels membres de

ple dret de l’assemblea general.

 1. La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de

manera que permeti la seva identificació, davant la junta directiva. Aquest òrgan, a través del

secretari o secretària ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.

 1. Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la junta directiva, si aquesta és

correcta, aquest òrgan convocarà una assemblea general, d’acord amb el previst en aquests

estatuts, a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.

 1. Per tal que l’assemblea general convocada a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura

sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d’haver una assistència mínima de 1/3 dels

socis i sòcies de ple dret.

 1. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a

l’assemblea.

 1. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de la junta directiva o les

persones membres a qui afecti cessaran automàticament.

 

CAPÍTOL QUART: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

 

Article 22

 1. L’entitat es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les

entitats no lucratives.

 1. Els recursos econòmics de l’entitat es nodreixen de:
 2. a) les quotes que fixa l´Assemblea General per als seus socis i sòcies.
 3. b) les subvencions oficials o particulars.
 4. c) les donacions, les herències o els llegats.
 5. d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.
 6. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
 7. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi

han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

 1. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del

tresorer/a o bé la del president/a.

 

Article 23

 1. 1. Integren el règim documental i comprable:
 2. a) El llibre d’actes.
 3. b) El llibre de registre de socis i sòcies.
 4. c) Els llibres de comptabilitat:
 5. i) Llibre diari.
 6. ii) Llibre d’inventaris.

iii)  Llibre de comptes anuals.

 1. Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de societats, es podrà prescindir dels llibres

de comptabilitat citats en el punt anterior, però s’haurà de portar un    llibre de caixa en què es detallin els ingressos

i les despeses.

 1. El llibre d’actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre de caixa, han d’estar

degudament enquadernats i foliats i abans d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats pel Registre

d’entitats esportives, mitjançant diligència.

 1. Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de forma informatitzada haurà de presentar-los

per a la seva legalització mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització dels

seu exercici econòmic.

 

CAPÌTOL CINQUÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

 

Article 24

El règim disciplinari de l’entitat s’estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa.

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu, i d’electoral.

El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si escau, sancionar a tots els socis i sòcies de l d’entitat, com també, als esportistes i al personal tècnic.

 

Article 25

L’exercici de la potestat disciplinària correspon:

 1. Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit

disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de

caire intern associatiu.

 1. A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i

competitiu, com també, respecte de les normes de conducta associativa.

 

Article 26

 1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot interpolar recurs davant:
 2. a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport

principal de l’entitat, si l’entitat pràctica esport federat i està afiliada, quan es tracti de

sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies

hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.

 1. El Tribunal Català de l’Esport, si l’entitat no practica esport federat i no està afiliada,

quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini

màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació dels acte impugnat.

 1. L’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de

conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte

impugnat.

 1. Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la junta directiva i aprovat per

l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments

disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent.

Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de

l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de juliol.

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL SISÈ: MODIFICACIONS ESTRUCCTURALS I LIQUIDACIÓ

 

Article 27

 1. Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució

de l’entitat és necessari que en l’assemblea general convocada a l’efecte corresponent  hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis i sòcies de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot prendre per  majoria simple dels assistents.

Si no es dóna el quòrum d’assistència previst en el punt anterior, en primera convocatòria, en segona convocatòria es requereix, per adoptar l’acord, cal la majoria dels 2/3 dels assistents.

 1. Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural o pres l’acord de dissolució,

s’han de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de

la seva inscripció, si escau.

 

Article 28

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la secretària General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives.